Logo

Nyheter

event

Checkar för utveckling – upp till 400.000 kr

Kategori: Övrigt

Är ni ett litet eller medelstort företag som befinner sig i en utvecklings- eller innovationsfas? Då finns nu möjligheten att tillgå innovationscheckar via Sandbacka Science Park.

Sveriges science parks och inkubatorer har fått i uppdrag via SISP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att stödja små och medelstora företags innovationsutveckling via fördelning av innovationcheckar under 2022. Det är Sandbacka Science Park och den regionala inkubatorn Movexum som kommer att förmedla checkar som beskostar extern kompetens till företag i Gävleborg. 

Checkarna har initierats av myndigheten Vinnova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft. Här nedan kan du hitta information om hur du tar del av checkarna, vilka villkor som finns samt vad ditt företag kan använda checkarna till.

En innovationscheck används för att stärka ditt bolags innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. En check består av max 400 000 kr.

Checkarna bekostar extern kompetens inom följande områden:

 1. Affärsutveckling (upp till 100 000 kr)
  Validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningarna för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har.

 2. Infrastruktur (upp till 400 000 kr)
  Tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur.

Upp till takbeloppet finns det möjlighet att kombinera insatser av olika checktyper, till exempel att först nyttja en infrastrukturcheck och därefter en affärsutvecklingscheck såvida de avser samma projekt i företaget. Movexum kommer att dela ut checkar inom området immateriella tillgångar (upp till 100 00 kr).

 • Ditt bolag uppfyller EU:s definition av små och medelstora företag

 • Ditt bolag behöver vara ett aktiebolag eller en ekonomisk förening

 • Ditt bolag befinner sig i en innovationsfas eller ska med hjälp av innovationschecken inleda en innovationsutveckling

 • Ditt bolag finns i Gävleborg. Finns ditt företag i en annan region, leta på din regionala förmedlare här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Checkprojektet ska omfatta aktiviteter som driver hållbarhet och Agenda 2030 i företagets processer, verksamhet och värdeskapande.

 • Företaget bidrar till en jämställd samhällsutveckling

Börja med att kontakta oss på info@sandbackasciencepark.se så hjälper vi dig. Så här ser processen ut:

Steg 1: Utforska innovationsidé och uppfyllande av kriterier

 • Skriv en projektbeskrivning
  Vi kommer att göra en utvärdering om ditt företag uppfyller kriterierna för att erhålla en check samt har ett tydligt innovationsbehov i bolaget. Behovet ska beskrivas i en projektbeskrivning.
 • Tilldelningsperiod
  Arbetet med beredning och beslut beräknas starta under mars månad och sedan fortlöpa under 2022 (med reservation för att allokerade medel kan ta slut).

Steg 2: Beslutandeprocess

 • Vi utvärderar och tar beslut om stöd
  Vi gör en utvärdering av ditt behov där projektbeskrivning fungerar som bas för beslut. Du tar tillsammans med oss som förmedlare beslut om den typ av extern kompetens som lämpar sig bäst för utförande. Sandbacka Science Park upphandlar sedan den externa kompetensen.

Steg 3: Godkänt beslut om stöd

 • Intyg om försumbart stöd
  Som bolag ska intyg om försumbart stöd, de minimis, skrivas under av firmatecknaren, innan check kan förmedlas
 • Berätta hur det gick och fyll i enkät
  Vid projektets slut sker en avrapportering till förmedlaren samt ifyllande av obligatorisk enkät från Vinnova. Utebliven enkät kan leda till återbetalningskrav.

  Kontakta oss

 • Affärsutvecklingschecken ger företag möjligheter att avgöra potentialen i en innovationsidé. Det kan till exempel handla om att undersöka och validera kundefterfrågan, marknadsstorlek, affärsmodell och andra kommersiella osäkerheter. Det kan även handla om affärsförnyelse avseende till exempel att testa nya material i befintlig produkt som har lägre klimatpåverkan och därmed bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030 eller att utveckla en cirkulär affärsmodell. Affärsutvecklingschecken ska användas för att köpa in extern kunskap från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata aktörer.

 • Infrastrukturchecken ger företag möjlighet att testa till exempel uppskalning eller teknisk validering genom tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar etcetera. Häri ingår beräkningskapacitet, databas. Infrastrukturchecken ska användas för att köpa sig möjlighet att utreda och testa teknik och uppskalning med mera som infrastrukturerna ger möjlighet till.

 • IP-checken (förmedlas via Movexum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) är till för att företag ska kunna ta fram en strategi för hantering av sina immateriella tillgångar. Framtagande av IP-strategi bör innefatta men måste inte omfatta alla moment i Vinnovas processbeskrivning för framtagandet av en IP- strategi. Moment A: Identifiering av ägandefrågor, B: Omvärldsanalys och C: Framtagande av strategi och genomförandeplan. IP-checken ska således användas för att köpa in extern kompetens för att utveckla en IP-strategi. Inför att ett företag ska beviljas en IP-check ska även företaget genomgå PRV:s kurs ”affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar”. Kursavgiften får bekostas via IP-checken.

 • Kostnader som bedöms ingå i organisationens ordinarie arbete, exempelvis uppsökande verksam mot företag och dialog med andra aktörer
 • Löpande ordinarie verksamhet, FoU eller liknande
 • Projekt där störst fokus är på patent eller en freedom to operate (FTO)
 • Kostnader för att arbeta med en patentansökan, inklusive registrering av patent, avgifter för t.ex. varumärke, design etcetera.

Kontakt

Peter Andersson
Innovationsledare
Sandbacka Science Park

Övrigt