Logo

Nyheter

event

Idrotten som förändringsmotor för att driva omställning i företag, föreningar och organisationer

Kategori: Övrigt

En ny, grön tjänsteinnovation håller på att växa fram. Det som började som en idé – att tävla inom hållbarhet i föreningslivet – har genom tjänstedesign även utvecklats till ett erbjudande för företag som vill påbörja sin klimatomställning.

Förstå, testa och utveckla har varit delar av den process som format Climate Champ – den gröna tjänsteinnovationen som kan göra det möjligt att driva effektivt och engagerat hållbarhetsarbete inom och mellan organisationer, företag och föreningar. Målet med tjänsten är att, med samlad kraft, skapa förändring och på så vis bidra till större samhällspåverkan.

Det började med en idé att nyttja kraften i idrotten

Före detta elitfotbollsspelaren Daniel Theorin hade en idé om att nyttja fotbollen som förändrande kraft för att driva klimatomställningen. En förändring som skulle påverka fotbollsklubbarnas egna verksamheter, men också engagera supportrar och partners på individ- och samhällsnivå. I januari 2021 presenterade Daniel sin idé för Sandbacka Science Parks idécoach och började då skissa på hur idén skulle kunna realiseras.

Idén bygger på att alla delar av samhället behöver agera för att klara av rådande utmaningar kopplat till miljö och klimat. Samhällsengagemang i form av social hållbarhet ligger i idrottens DNA, men idrottsrörelsen har generellt haft svårt att hitta sin roll i den gröna omställningen. Samma problematik finns även hos många mindre företag – viljan finns, men de saknar hur:et.

Likheter att driva omställning i föreningar och mindre företag

I ett projekt vid Sandbacka Science Park genomfördes ett 30-tal djupintervjuer med företag. Syftet var att kartlägga vilka utmaningar företagen hade kopplat till hållbarhet och att driva hållbarhetsarbete inom den egna verksamheten. När sedan förstudien till Climate Champ startade våren 2021 gjordes även ett 40-tal djupintervjuer med elitföreningar, sponsorer, kommunala samverkanspartners och forskare. Tidigt i idéresan gjordes kopplingar mellan företagens och föreningarnas utmaningar och möjligheter gällande klimatomställningen. I båda undersökningarna påvisades en stark vilja att arbeta med hållbarhet, men ofta saknades kunskap, struktur och resurser för att driva frågorna på egen hand. Sambanden pekade på fördelarna med att samla flera företag eller föreningar som gemensamt driver hållbarhetsarbetet – och på så vis skapa större klimatnytta.

Forskningsbaserad förstudie undersöker modell för hållbarhet

Vidare tog idén fart med hjälp av forskare vid Högskolan i Gävle. Professor Rodrigo Lozano och docent Maria Barreiro skulle undersöka hur en modell för att tävla i eller mäta hållbarhet skulle kunna se ut. Denna förstudie finansierades av stiftelsen Svea Green Foundation i ledning av Lisa Wärn, VD, som också anslöt sig till projektgruppen och har arbetat aktivt i projektet sedan dess.

Ska vi klara de miljö- och klimatutmaningar vi står inför krävs att alla delar av samhället bidrar. Vissa sektorer har kommit längre, men idrottsrörelsen har haft svårt att hitta sin roll. För idrottens finansiärer finns redan miljö- och klimatfrågorna högt upp på agendan och ska idrotten vara en relevant samhällsaktör över tid så behövs aktivt arbete inom miljö- och klimat. Dessutom kan idrotten med sin attraktionskraft inspirera många fler genom att visa vägen, säger Lisa Wärn.

Idén provtrycks i Movexums Boost Chamber

Med prototypen ”Klimatallsvenskan” antogs idén till Movexums Boost Chamber-program. Syftet med deltagandet var att utforska finansieringsfrågor och vilken affärsmodell som bäst skulle lämpa sig för idén. Hela denna process, med att göra en förstudie och samtidigt få provtrycka idén, resulterade i ett förslag på ett erbjudande och en arbetsmodell för att driva ”Klimatallsvenskan”, samt ett verktyg för att mäta hållbarhet. Samtidigt som erbjudandet mot fotbollen förfinades tog modellen med företagsnyttan i fokus vid.

Tjänsten lanseras för Ettanfotboll och ett erbjudande för företag tar form

Grundidén med Climate Champ har idrotten i fokus och genom tjänsten har nu föreningar möjlighet att hitta sin roll i klimatfrågan, öka kunskapen och ta del av praktiska verktyg med målet att bli diplomerade Climate Champs.

Utifrån detta har också ett erbjudande mot små och medelstora företag utformats och provtryckts av företag i regionen. Med hjälp av hållbarhetsbyrån Greengoat utformades en inspirerande workshop för att öka medvetenhet och kunskap gällande hållbarhet – med särskild tonvikt på mindre företags förutsättningar.

14 av Gävleborgs företagare tar täten i hållbarhetsarbetet

Genom att delta i workshopserien har små och medelstora företagare fått ökad kunskap, verktyg och insikter kring hur de kan driva hållbarhetsarbetet i sina företag. I december 2022 växte också ett nytt nätverk fram bland de deltagande företagen. Tillsammans har de utbyte av varandra genom att kunna dela med sig av erfarenheter, lösningar och utmaningar.

Innan workshopen hade samtliga företag gjort mätningar på sina respektive företag för att kartlägga sina nulägen; hur de ligger till i sitt hållbarhetsarbete. Det gav dem viktiga insikter inför deltagandet i workshopserien, berättar Kevin Persson, projektkoordinator på Sandbacka Science Park.

Under två workshoptillfällen fick deltagarna kunskap om bland annat EUs kommande hållbarhetsdirektiv och hur de påverkar dem, hur de kan integrera hållbarhet i sin affär, hur de mäter sina CO2-avtryck samt fördelarna med att arbeta aktivt med hållbarhet för att säkra sina leverantörsuppdrag, säger Pontus Jonsson, projektmedarbetare på Sandbacka Science Park.

Vad händer nu?

Att hållbarhetsfrågor är och kommer bli alltmer centrala för att kunna driva företag framåt råder det ingen tvekan om. Likväl som att de stora samhällsutmaningar vi har med miljö och klimatfrågorna kräver att alla delar av samhället agerar både enskilt och tillsammans. Det som började som en idé; med fotbollen som förändrande kraft i den gröna omställningen är nu applicerbar på flera samhällsnivåer, föreningar och branscher. Nästa steg för Climate Champ utforskas nu för att hitta en passande associationsform då de har sin första betalande kund. Utbildningspaketet med näringslivets behov i fokus lever kvar i det företagsfrämjande systemet.

Övrigt