Logo

Nyheter

event

Science Parkens roll i industrins digitala transformation

Kategori: Hållbar produktion

Industrin står inför ett skifte som ställer allt högre krav på digital kompetens inom små och medelstora företag. Information och processdata flödar inom och mellan företag, kunder och leverantörer. Digitalisering bidrar därmed med nya strukturer och arbetssätt. Det är därför viktigt att företagen är mogna för dessa processer och för att klara av transformationen.

– Det är lätt att tro att en science park bara har innovationer och “high tech” på sin radar. En science park ska förutom det arbeta med regional utveckling i små och medelstora företag, säger Lennart Söderberg, projektledare Sandbacka Science Park.

Tätt samarbete med näringsliv och forskning
Under det senaste decenniet har Sandbacka Science Park och Näringslivsenheten arbetat nära andra regionala aktörer för att skaffa kunskap om små och medelstora leverantörer till stål-, papper- och massaindustrin.

– Tillsammans med IUC Dalarna (Industriella Utvecklingscentra), Högskolan i Gävle och kluster som FindIT och Triple Steelix startade arbetet i början av 2000-talet för att skapa en god försörjningskedja för att trygga industrins konkurrenskraft och regionens tillväxt, säger Lennart.

Inventering visade låg processmognad hos leverantörer
Hur science parken arbetar för att bidra till att trygga industrins konkurrenskraft har utvecklats genom åren. En inventering av leverantörernas processmognad var ett första steg för att sedan leda till två nätverk som engagerade ett 50-tal leverantörer.

– Inventeringen visade att mognaden generellt var för låg med undantag som bekräftar regeln, säger Lennart.

För att möta behovet och den låga processmognaden hos leverantörerna arrangerades behovsanpassade aktiviteter och insatser. Science parken kunde - i samarbete med andra aktörer - anordna utbildningar, seminarier och workshops i syfte att höja kompetensen inom bland annat LEAN, 5S, styrelsearbete, process- och metodutveckling, samt affärsutveckling.

Leverantörernas processmognad 10 år senare
Efter 10 års aktivt arbete för leverantörernas processmognad har en ny mätning genomförts av Sandbacka Science Park och IUC Dalarna. Dagens mätning visar att 50 % av leverantörerna ökat sin processmognad.

– Andelen av företagen som hade låg processmognad tidigare har minskat från 27 % till 8 %. Ungefär 14 % av företagen har en bra beredskap inför Industri 4.0 och det digitala skiftet, motsvarande siffra i en studie från Tyskland år 2017 var 5,5%, berättar Lennart.

– I jämförelse mellan de två studier som genomförts visar resultaten på att regionala leverantörer till stål-, papper- och massaindustrin generellt har ökat sin mognad under åren och är relativt väl förberedda på den omställning de står inför, avslutar Lennart.

Hållbar produktion